Familierett

Barn – Foreldrerett og samvær

Når to foreldre velger å gå fra hverandre, kan det oppstå uenighet mellom mor og far om hvor barn skal bo eller hvor mye samvær en forelder skal ha med barn. Det kan være uenighet om foreldreansvaret, økonomisk bidrag mv.

Vi opplever ofte at det er sterke følelser hos både mor og far, som gjør det vanskelig for foreldrene å samarbeide om barn når samlivet tar slutt. Det kan være alvorlige beskyldninger som en eller begge foreldrene retter mot hverandre.

Det juridiske utgangspunktet er at disse sakene skal finne en ordning som tar hensyn til barnet og barnets beste.

Vårt kontor har erfaring med å bistå foreldre i slike saker for å finne løsninger. I de fleste saker lykkes vi med bistand til å finne gode løsninger uten at en rettssak er nødvendig.

Dersom uenighetene ikke lar seg løse, må saken bringes inn for retten for videre behandling.

I de fleste sakene, der det ikke er mistanke om vold, overgrep eller annen omsorgssvikt hos en av foreldrene, vil domstolenes behandling være rettet mot å oppnå enighet mellom foreldrene. Dette med bistand fra advokater, dommere og rettsoppnevnte sakkyndige med barnefaglig kompetanse.

Det innkalles til saksforberedende møter der det forhandles om løsninger. De fleste sakene løser seg gjennom slike forhandlinger.

Normalt vil avgjørelse ved en dom fra retten kun være nødvendig der slike forhandlinger ikke fører frem.

I saker om barnefordeling kan det innvilges fri rettshjelp. Om dette blir innvilget avhenger av din inntekt og formue. Dersom du ikke har fri rettshjelp må bistanden normalt betales selv. Du må i så fall inngå en avtale med din advokat om kostnadene ved slik bistand.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Samboeravtale, Ektepakt

Ved inngåelse av samboerskap eller ekteskap bør du tenke gjennom om dere har behov for å regulere det økonomiske forholdet mellom dere. Mange par gjennomgår uenighet knyttet til økonomi.

En oversiktlig regulering kan også være praktisk der den ene parter har større verdier og/eller inntekter enn den andre, som man på en klar og tydelig måte vil sikre at man kan ta med seg ut av et samliv ved samlivsbrudd.

For enkle samboeravtaler og ektepakter tilbyr Advokatfirmaet Duesund & Løvgaard fastpris på kr. 5.000,- inkl. Mva. for utarbeidelse av dokumentet.

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd må det foretas et økonomisk oppgjør mellom partene. Dette gjelder enten de har vært gift eller samboere. I en bruddsituasjon kan det oppstå uenighet om oppgjøret. Det kan f.eks. være slik at begge parter ønsker å overta hus, bil eller andre eiendeler.

Det kan være spørsmål om verdier skal deles likt, eller om en av partene skal ha rett til skjevdeling.

Advokatfirmaet Duesund & Løvgaard bistår parter med råd i slike forhandlinger. Vi vil som den klare hovedregel søke å oppnå en avtale med motparten innenfor de gjeldende regler for økonomisk oppgjør.

Dersom enighet ikke oppnås har vi erfaring med å bringe sakene inn for domstolene enten ved en begjæring om offentlig skifte, dvs. at oppgjøret foretas i regi av retten, eller ved stevning slik at retten avsier en dom.