Husleierett

For både utleier og leietaker er det viktig å påse at begges rettigheter blir ivaretatt. I de aller fleste tilfeller er begge parter tjent med å utforme en skriftlig leieavtale, selv om dette ikke er et ubetinget krav.

For leietaker er det svært viktig å passe på at boligen har den standard som man ønsker før inngåelse av leiekontrakt. Det er regler for påberoping av mangler ved leid bolig, noe som i gitte tilfeller kan gi krav på reduksjon av husleie og erstatning. Det er viktig at leietaker klager så snart som mulig etter at mangel er oppdaget. Hvis ikke, kan retten til å gjøre mangelen gjeldende falle bort. Utleier har plikt til å forsøke å utbedre manglene, slik at boligen blir som den skal være etter avtalen. Leietaker kan også heve leieavtalen hvis mangelen er vesentlig.

Forut for leieforholdet kan utleier kreve depositum. Husleieloven har klare regler for hvordan et depositum skal opprettes og behandles i leieperioden. Hvis utleier ikke behandler dette i henhold til husleieloven, vil leietaker ha et ubetinget krav på å få dette utbetalt.

Leietaker kan også kreve at utleier står for større vedlikehold mv. i utleieperioden. Tilsvarende kan utleier kreve at mindre vedlikehold som utskifting av lyspærer, låser, kraner, vannklosetter, elektriske brytere og kontakter, varmtvannsbereder, inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendommen, skal påhvile leietaker. Det er viktig at dette reguleres i en kontrakt, slik at det ikke oppstår uklarheter eller tvist.

For utleier er det svært viktig å få inn en klausul om at leietaker kan kastes ut hvis man misligholder husleie. Det er strenge regler i tvangsloven på hvordan en slik klausul skal utformes, og derfor bør man oppsøke advokat.

Når det gjelder avslutning av leieforholdet, så er det strenge formkrav til utleiers oppsigelse ved tidsubestemte leieavtaler. Hvis formkravene etter loven ikke er oppfylt, så er oppsigelsen ugyldig. Det er særlig to forhold det er viktig å opplyse om. Det er årsaken til oppsigelsen samt leiertakers rett til å protestere mot oppsigelsen. Her bør man også konferere med advokat for å få dette riktig. Når det gjelder leietaker så må han protestere hvis han ikke er enig i oppsigelsen, ellers taper han retten til å hevde at oppsigelsen er ulovlig.

Generelt er det mange fallgruver å gå i på husleierettens område, noe som medfører at man bør innhente sakkyndig bistand før tvisten oppstår. Vi kan være behjelpelig overfor utleier å utforme leiekontrakter utformet etter særskilte behov. For leietakere vil det ofte være å ivareta rettigheter knyttet til leieforholdet. For leietakere vil det ofte være fri rettshjelp for den juridiske bistanden som gis.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.