Rettshjelpsforsikring

Å søke om dekning av en klients utgifter til egen advokat er en viktig del av et advokatoppdrag. Advokaten vil orientere klienten om de nærmere muligheter om dekning av salær under klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, om frister, vilkår for dekningen, eksempelvis egenandelenes størrelse mv. Advokaten vil følge opp saken mot selskapet.

Klienten må opplyse om og sørge for å fremskaffe polisenummer og forsikringsvilkår.

Det nærmere dekningsomfanget under forsikringene er angitt i de ulike forsikringsselskaps forsikringsvilkår og i forsikringsbevis. Dekningsomfanget vil derfor variere.

Rettshjelpsforsikringer tilbys som regel ikke som et selvstendig produkt. Imidlertid er det som oftest inkludert rettshjelpsdekninger i eksempelvis innboforsikringer, villaforsikringer, hytteforsikringer, bil og båtforsikringer, forsikringer for boligsammenslutninger (borettslag og eierseksjonssameier) og landbruksforsikringer. Visse reiseforsikringer kan også inneholde slike dekninger. Forsikringsbeviset vil som regel inneholde en liste over hvilke dekninger produktet inneholder. Hvilken forsikring som skal benyttes for den enkelte sak, beror blant annet delvis på i hvilken egenskap klienten er part i tvisten, og delvis hva tvisten gjelder.

Forsikringstakeren må normalt betale en egenandel. Størrelsen på egenandelen og forsikringssummen varierer fra selskap til selskap og går frem av forsikringsvilkårene.

Hvis forsikringsselskapet gir avslag på kravet om dekning, vil advokaten melde fra til klienten om dette. Årsaken til dette er at klienten skal gis anledning til å tidsnok klage på selskapets avgjørelse, samt å vurdere sin egen økonomiske stilling. Skal oppdraget likevel utføres for klientens egen regning, eller skal det avsluttes?

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Dette medfører at den absolutte meldefrist er ett år etter at advokat ble engasjert hvis det på tidspunktet for engasjementet forelå en tvist, eller ett år etter at tvist oppstod, hvis det på tidspunktet for tvistens start allerede var engasjert advokat. Begrepet ”tvist” er normalt forstått slik at et krav skal være fremsatt og bestridt. Advokaten vil kunne gi nærmere opplysninger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.