Strafferett

Forsvarer

Blir du pågrepet, siktet eller kalt inn til politiavhør mistenkt for å ha gjort noe ulovlig, bør du fortest mulig kontakte en advokat. I straffesaker har du rett til å bli bistått av en advokat etter eget valg på et hvert trinn av saken.

Du kan ha med deg advokat (forsvarer) i politiavhør og ha bistand under politiets etterforskning.

Dersom du tar kontakt med advokat tidlig i saken, må dette normalt betales av den enkelte. I mange alvorlige sakstyper kan du imidlertid ha rett på forsvarer dekket av det offentlige under hele etterforskningen.

Dersom du blir fremstilt for varetektsfengsling har du som krav på forsvarer som dekkes av staten.

Advokatbistand under selve straffesaken dekkes som den klare regel av staten. I praksis gjelder dette for alle saker unntatt foreleggsaker og de fleste vegtrafikksaker.

Vårt råd er at du kontakter en forsvarer så tidlig som mulig når du blir kjent med at du er mistenkt for et straffbart forhold. Ta gjerne kontakt med oss så snart du blir over at noe straffbart kan ha skjedd.

Advokatene hos Advokatfirmaet Duesund AS håndterer jevnlig straffesaker, både som forsvarere og bistandsadvokater.

Bistandsadvokat

Alle fornærmede og etterlatte i straffesaker har rett til å la seg bistå av advokat.

I en del tilfeller har fornærmede rett på bistandsadvokat dekket av det offentlige, og i disse saken får både fornærmede og etterlatte rettigheter.

Krav på bistandsadvokat har fornærmede i de fleste sedelighetssaker, saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, brudd på besøks- eller oppholdsforbud, behandling av besøksforbud i eget hjem, de fleste voldssaker hvor gjerningspersonen er i nær familie og i andre alvorlige voldssaker.

Fornærmede har i enkelte tilfeller også krav på advokatbistand forut for at det opprettes straffesak for eksempel til hjelp for å vurdere anmeldelse av sedelighetsforbrytelser og tvangsekteskapssaker. Dette dekkes uavhengig av om forholdet senere anmeldes.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med straffesaken, for eksempel ved å fremme erstatningskrav eller anmode om at særskilte etterforskningsskritt blir tatt. I tillegg skal bistandsadvokaten gi annen hjelp og støtte i forbindelse med etterforskning og rettsmøter i saken.

Bistandsadvokaten kan være med i alle politiavhør av fornærmede. Bistandsadvokaten har rett og plikt til å ivareta fornærmedes interesser.

Politiet har plikt til å informere fornærmede om sine rettigheter ved første avhør av fornærmede, enten dette er i form av en anmeldelse eller et vitneavhør.

Under etterforskning skal fornærmede ved behov informeres om sakens utvikling, og i en del saker skal fornærmede varsles om varetektsfengslinger, forlengelser og løslatelser fra varetekt.

Ved saksavgjørelse skal fornærmede bli underrettet om henleggelser og retten til å klage på henleggelser. Dersom det blir reist straffesak eller utferdiget et forelegg har fornærmede i mange tilfeller krav på å få med erstatningskrav i saken.

Når dom er falt har fornærmede krav på å bli underrettet om resultatet og til å få innsyn i politiets saksdokumenter. Blir fornærmede tilkjent erstatning kan Statens Innkrevingssentral bistå med å inndrive kravet og erstatningskravet går foran krav staten selv har som bøter, inndragning osv.

I saker hvor det er av betydning for fornærmede skal fornærmede varsles om soningstidspunktet for domfelte, prøveløslatelser, permisjoner, løslatelse m.m., og dersom domfelte ikke møter til soning eller rømmer skal fornærmede varsles hvis det har betydning for fornærmede.

Bistandsadvokatens rolle krever god kjennskap både til strafferetten og de prosessuelle reglene, til den praktiske etterforskningen i politiet og domstolenes behandling av ulike spørsmål under etterforskningen, samt til gjennomføring av rettergangen og dom. Vårt advokatfirma har god kompetanse på disse områdene og har erfaring fra påtalemyndigheten og straffesaker forøvrig.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller behov for bistand.