Trygd

Har du søkt og fått avslag fra NAV på din søknad om uførestønad eller rehabilitering? Har du uaktsomt mottatt feilutbetalinger fra NAV, og det kreves at du må betale tilbake igjen? Eller har du spørsmål i forbindelse med overgangsstønad, utdanningsstønad, sykepenger eller kontantstøtte? Føler du at du ikke når frem?

Vårt advokatkontor hjelper daglig mennesker som trenger hjelp ovenfor et stort og sammensatt trygdesystem. Vi bistår med å vurdere din sak, samordne nødvendig dokumentasjon, klage på vedtak, anke til Trygderetten etc. På grunn av feil som kan oppstå under saksbehandlingen kan du gå glipp av ytelser du har krav på. Vi bidrar også til å påse at forvaltningslovens regler til saksbehandling følges på ett hvert trinn av saken. Våre advokater har erfaring med de fleste typer ytelser etter folketrygdloven.

Trygdesaker er prioriterte saker i forhold til fri rettshjelp. Kanskje du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp? Får du medhold i din klage vil du kunne ha krav på at NAV dekker dine utgifter til advokat etter forvaltningsloven.

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak.