Arbeidsrett

Advokatfirmaet Duesund har lang erfaring med tvisteløsning og annen bistand i arbeidslivet.

Barne- og familierett

Advokatfirmaet Duesund yter bistand i alle saker innenfor barnerettens område, herunder i saker om foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær, og i farskapssaker.

Utlendingsrett

Vi har bred kompetanse på asyl- og flyktningrett, familieinnvandring, arbeidstillatelser, utvisning, tilbakekall, besøksvisum og statsborgerskap.

Oppsigelse/utkastelse av leieforhold

Flere av våre advokater har høy kompetanse på og bred erfaring med saker som omhandler oppsigelse eller utkastelse av leieforhold.

Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.

Strafferett

Vi bistår i straffesaker - eksempelvis i varetekt, i hovedforhandlinger, og som bistandsadvokater.

Familievoldsaker

Vi yter bistand i forbindelse med familievoldsaker, både fysisk og psykisk.

Erstatningsrett

Våre advokater bistår også i saker om personskader og tingskader.

Barnevernsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å bistå klienter i barnevernssaker både på et tidlig stadium og i saker for fylkesnemndene og domstolene.

Fagområder

Vi er eksperter på følgende områder

Priser og vilkår

 

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger.

 

Vi påtar oss intet ansvar for oppfølgning av saker før oppdraget er akseptert.

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1450 til kr. 2900 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss retten til å gå såvel under minsteprisen som over maksprisen som er oppgitt over som veiledende timepris

 

Fri rettshjelp

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det vesentligste av honoraret/utgiftene.

Eksempler på saker som kan dekkes av fri rettshjelp:

  • Klagesaker til NAV

  • Saker knyttet til felles bolig og eiendeler etter samlivsbrudd

  • Usaklig oppsigelse fra jobben

  • Barnevern, barnefordeling og samvær med barn

  • Økonomisk oppgjør i en skilsmisse

  • Erstatning ved personskade

  • Tiltalt for et straffbart forhold

  • Hjelp til å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforstyrrelser

For deg som ikke bor sammen med partneren, og ikke er gift, er inntektsgrensen kr 246 000 før skatt, og formuegrensen er 100 000 kr netto. Det betyr at du må ha en årslønn som lavere enn 246 000 kr før skatt, og ha mindre enn 100 000 kr på konto, for å få innvilget fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er også tilgjengelig for ektefeller og andre som lever sammen. Da er inntektsgrensen samlet brutto kr. 369.000,- pr. år.

 

Er du usikker på om du har krav på fri rettshjelp? Ta en uforpliktende prat med oss.

Advokatfirmaet Duesund yter juridiske tjenester til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Hos oss vil du alltid kunne få en gratis vurdering av din sak. Vi tilbyr fri rettshjelp etter fri rettshjelploven.

 
 

Vårt team

IMG_7541.png

Svein Duesund

Advokat

Advokat Svein Duesund har over 30 års erfaring som advokat Buskerud med utgangspunkt i kontoret i Drammen. Han jobber i hovedsak i Drammen, Lier, Øvre­ og nedre Eiker, Kongsberg og Ringerike.

Les mer

Svein Duesund

svein.duesund@advdue.no

Tlf: 404 03 479

Aisha Ahmed

Aisha har omfattende prosedyreerfaring innenfor barnerettslige spørsmål, herunder barnevern og barnefordeling. Hun har gjennom sin fartstid opparbeidet seg god kompetanse i rollen som bistandsadvokat.

Les mer

Aisha Ahmed

Advokat

DSC04184-2.jpg

aisha.ahmed@advdue.no

Tlf: 414 18 378

Håkon Duesund

Advokat Håkon Duesund er styreleder i Advokatfirmaet Duesund. Duesund har bred prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett innenfor ulike rettsområder, herunder straffesaker og ulike typer sivile saker.

Les mer

Håkon Duesund

Advokat

HD-3.jpg

hakon.duesund@advdue.no Tlf: 400 37 880

hanna.png

Hanna B. Classon

Advokatsekretær

advdue@advdue.no

Tlf: 32 27 79 20

Hanna er utdannet advokatsekretær, og har jobbet hos oss siden 2017. Hanna hjelper advokatene med å gjøre hverdagen deres enklere. Hun har god innsikt i de juridiske prosessene, og kjenner godt til de ulike etater.

Les mer

Hanna B. Classon

K0ntakt oss

Besøksadresse:

Bragernes Torg 4B, 3001 Drammen

Postadresse:

Pb. 1008, Bragernes, 3001 Drammen

Tlf: 32 27 79 20