top of page

Fagområder

Vi er eksperter på følgende områder

Strafferett

Vi bistår i straffesaker - eksempelvis i varetekt, i hovedforhandlinger, og som bistandsadvokater.

Erstatningsrett

Våre advokater bistår også i saker om personskader og tingskader.

Barne- og familierett

Advokatfirmaet Duesund yter bistand i alle saker innenfor barnerettens område, herunder i saker om foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær, og i farskapssaker.

Barnevernsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å bistå klienter i barnevernssaker både på et tidlig stadium og i saker for fylkesnemndene og domstolene.

Arverett

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og skifte.

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Duesund har lang erfaring med tvisteløsning og annen bistand i arbeidslivet.

Utlendingsrett

Vi har bred kompetanse på asyl- og flyktningrett, familieinnvandring, arbeidstillatelser, utvisning, tilbakekall, besøksvisum og statsborgerskap.

Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.

Oppsigelse/utkastelse av leieforhold

Flere av våre advokater har høy kompetanse på og bred erfaring med saker som omhandler oppsigelse eller utkastelse av leieforhold.

Home: Vår kompetanse

Priser og vilkår

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger.

 

Vi påtar oss intet ansvar for oppfølgning av saker før oppdraget er akseptert.

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1450 til kr. 2900 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss retten til å gå såvel under minsteprisen som over maksprisen som er oppgitt over som veiledende timepris

Prier og vilkår

Fri rettshjelp

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det vesentligste av honoraret/utgiftene.

Eksempler på saker som kan dekkes av fri rettshjelp:

  • Klagesaker til NAV

  • Saker knyttet til felles bolig og eiendeler etter samlivsbrudd

  • Usaklig oppsigelse fra jobben

  • Barnevern, barnefordeling og samvær med barn

  • Økonomisk oppgjør i en skilsmisse

  • Erstatning ved personskade

  • Tiltalt for et straffbart forhold

  • Hjelp til å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforstyrrelser

For deg som ikke bor sammen med partneren, og ikke er gift, er inntektsgrensen kr 246 000 før skatt, og formuegrensen er 100 000 kr netto. Det betyr at du må ha en årslønn som lavere enn 246 000 kr før skatt, og ha mindre enn 100 000 kr på konto, for å få innvilget fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er også tilgjengelig for ektefeller og andre som lever sammen. Da er inntektsgrensen samlet brutto kr. 369.000,- pr. år.

 

Er du usikker på om du har krav på fri rettshjelp? Ta en uforpliktende prat med oss.

Advokatfirmaet Duesund yter juridiske tjenester til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Hos oss vil du alltid kunne få en gratis vurdering av din sak. Vi tilbyr fri rettshjelp etter fri rettshjelploven.

Home: Fri rettshjelp
Home: Mennesker

Vårt team

Svein Duesund
Advokat

Advokat Svein Duesund har over 40 års erfaring som advokat Buskerud med utgangspunkt i kontoret i Drammen. Han jobber i hovedsak i Drammen, Lier, Øvre­ og nedre Eiker, Kongsberg og Ringerike.

Les mer

Svein Duesund
IMG_7541.png

advdue@advdue.no

Tlf: 404 03 479

Aisha Ahmed

Advokat Aisha Ahmed er styreleder i Advokatfirmaet Duesund.

Aisha har omfattende prosedyreerfaring innenfor barnerettslige spørsmål, herunder barnevern og barnefordeling. 

Les mer

DSC04184-2.jpg

aisha.ahmed@advdue.no

Tlf: 414 18 378

Aisha Ahmed
Advokat

Håkon Duesund

Advokat Håkon Duesund sitter i kontorfellesskap hos Advokatfirmaet Duesund. Duesund har bred prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett innenfor ulike rettsområder, herunder straffesaker og ulike typer sivile saker.

Les mer

HD-3.jpg

hakon.duesund@advdue.no Tlf: 400 37 880

Håkon Duesund
Advokat

Hanna startet i Advokatfirmaet Duesund i 2017 og er i dag administrasjonsleder. Hun tar seg
av alt det administrative, i tillegg til å bistå advokatene i saker.
Hanna har god innsikt i de juridiske prosessene og kjenner godt til de ulike etatene.

 

Les mer

Hanna B. Classon
hanna.png

hanna.bjerkan@advdue.no

Tlf: 32 27 79 20

Hanna B. Classon
Administrasjonsleder 

K0ntakt oss

Besøksadresse:

Bragernes Torg 4B, 3001 Drammen

Postadresse:

Pb. 1008, Bragernes, 3001 Drammen

Tlf: 32 27 79 20

Home: Contact
bottom of page